Frivilligpuljen

Frivilligpuljen er en økonomisk pulje på 100.000 kr., der hvert år uddeles til frivillige aktiviteter. Støtten gives til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige netværk og det er således alene frivilliggrupper og projekter med tilknytning til Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling, der kan søge om støtte fra Frivilligpuljen. Det er Frivilligudvalget som behandler ansøgninger og tildeler støtte. Ansøgningerne behandles i forbindelse med Frivilligudvalgtes møder ca. 4 gange om året. Der kan forventes svar ca. 1 uge efter mødets afholdelse. 

Formål

 • at fremme frivilligt baserede aktiviteter, der støtter integrationen i samfundet
 • at støtte aktiviteter der kan inspirere andre i det frivillige integrationsarbejde
 • at styrke samarbejde og partnerskab mellem frivillige, flygtninge/indvandrere, kommuner og andre aktører i forhold til integration lokalt og på landsplan. 

Støttekriterier

Frivilligudvalget prioriterer aktiviteter, der:

 • Samarbejder bredt lokalt
 • Bidrager til dialog og tolerance
 • Styrker netværk og medborgerskab
 • Understøtter familiearrangementer
 • Gerne rummer nytænkning og ekstern medfinansiering

Frivilligudvalget støtter ikke:

 • Driftsudgifter (husleje, telefon m.v.)
 • Løn (excl. honorar indtil 5.000 kr.)
 • Økonomisk støtte til enkeltpersoner
 • Egentlig forplejning i forbindelse med arrangementer
 • Aktiviteter der ligger inden for myndighedsansvar/normalt udføres af lønnede medarbejdere
 • Løbende blad- eller tidsskriftudgivelser
 • Anskaffelser (teknisk udstyr, PC’er og lignende.)
 • Almindelig løbende aktiviteter

Der gives støttebeløb på indtil 10.000 kr. enten som støtte til en konkret aktivitet eller som medfinansiering til større projekter, som har vanskeligt ved at skaffe de sidste midler til den pågældende aktivitet.

Der kan ikke forventes tilskud til samme aktivitet mere end 3 gange; fx en årligt tilbagevendende festival, et kulturarrangement eller konkret aktivitet.

Frivilligudvalget opfordrer til en mindre grad af egenbetaling i forbindelse med arrangementer og udflugter. 

Ansøgning

Ansøgningen skal som minimum indeholde beskrivelse af aktiviteternes integrationsfremmende formål, beskrivelse af aktivitet, tidspunkt, forventet antal deltagere, samarbejdspartnere, detaljeret budget med angivelse af eventuel anden støtte. Hvis der søges om støtte til medfinansiering af større projekter skal det angives, hvordan det samlede budget forventes finansieret. Desuden skal der være oplysninger om projektets økonomi.

Ansøgningen skal indeholde en dato for afvikling af aktiviteten. Det bevilgede beløb udbetales, når Dansk Flygtningehjælp har modtaget regnskab for aktiviteten vedlagt bilag senest 60 dage efter den aftalte afviklingsdato. Bevillinger til aktiviteter, der ikke afholdes til den aftalte dato bortfalder og går tilbage til Frivilligpuljen. Der er dog mulighed for at anmode sekretariatet om udsættelse af aktiviteten.

Ansøgning sendes til Lone Tinor-Centi, Dansk Flygtningehjælp, Frivilligafdelingen, Borgergade 10, 3.sal, 1300 København K, eller på [email protected].

Kommende deadlines for ansøgninger er: 

11. november 2020

Hent ansøgningsskema

Kontakt

Lone Tinor Centi Pressphoto

Lone Tinor-Centi

Director, Integration

[email protected]