Personoplysninger

Denne information er til dig, som er registreret med personoplysninger gennem ansøgninger til Fritidspuljen i DRC Dansk Flygtningehjælp. Bemærk følgende:

 • Fritidspuljen i DRC Dansk Flygtningehjælp er dataansvarlig for de personlige registreringer (herefter benævnt 'dataansvarlig'). Den registrerede er enhver person, som dataansvarlig har indsamlet og behandler personoplysninger om (herefter benævnt 'registrerede').

 • Dataansvarliges kontaktoplysninger:
  DRC Dansk Flygtningehjælp, att.: Fritidspuljen
  Borgergade 10, 3. sal
  1300 København K
  CVR: 20699310
  Telefon: 26110622
  E-mail: [email protected]

 • Alle henvendelser vedrørende dataansvarliges behandling af persondata kan stiles til ovenstående kontaktoplysninger.

 • Dataansvarlig har hjemmel til behandling af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. Formålet med behandlingen er at yde økonomisk støtte til flygtningebørn, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter. Oplysningerne behandles endvidere med det formål at dokumentere en forsvarlig administration af fondsmidlerne samt føre statistik med midlernes anvendelse.

 • Dataansvarlig opbevarer oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at dokumentere regnskabs- og administrationsmæssige forhold omkring de anvendte midler.

 • Den registrerede har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, sletning, samt at begrænse og/eller at gøre indsigelse mod behandlingen. Anmodning skal sendes til dataansvarlig, se ovenstående kontaktoplysninger.  

 • Den registrerede har ret til at trække sit samtykke til behandling tilbage på ethvert tidspunkt. Anmodningen skal sendes til dataansvarlig. Herefter vil videre opbevaring og behandling af personoplysningerne ikke længere være tilladt for dataansvarlig.

 • Den registrerede har mulighed for at klage over dataansvarliges behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Læs mere om at klage til Datatilsynet her.

 • Det er en forudsætning for, at dataansvarlig kan behandle en anmodning om støtte til en fritidsaktivitet, at de efterspurgte oplysninger afgives. Det er således ikke lovpligtigt eller nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt at afgive oplysningerne til dataansvarlig.

 • Dataansvarlig anvender ikke de indsamlede oplysninger til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Som ansøger / forælder / værge / kontaktperson giver du samtykke til:

 • at Fritidspuljen i DRC Dansk Flygtningehjælp må indsamle og behandle de indtastede oplysninger i formularen.

 • at Fritidspuljen har oplyst om de rettigheder og pligter, som påhviler Fritidspuljen som dataansvarlig samt dine rettigheder som registeret.

 • at samtykket kan trækkes tilbage til enhver tid.