Er flygtninge kriminelle?

Langt de fleste flygtninge begår ikke kriminalitet. Blandt hele den danske befolkning bliver kriminalitet i højere grad begået af yngre mennesker end ældre, og der er flere mænd end kvinder, der er dømt for kriminalitet - uanset om der er tale om overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller særlove. Og det gør sig også gældende for flygtninge og indvandrere.

Sammenligner man kriminalitetsniveau for personer i sam- me aldersgruppe, så er der generelt set en større andel mænd med ikke-vestlig baggrund end mænd med vestlig baggrund eller dansk oprindelse, der er dømt for kriminalitet.

Kriminalitet hænger ofte sammen med alder, uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst og socioøkonomiske status. Gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er yngre end gruppen med dansk oprindelse, og Danmarks Statistik har udarbejdet et indeks, der standardiserer for alder, så forskelle i alderssammensætningen ikke påvirker tallene. Det indeks viser, at kriminaliteten i 2019 er 51 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 139 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Hvis der også standardiseres for familiens uddannelsesniveau, er kriminaliteten henholdsvis 29 pct. og 99 pct. højere.

Ser man udelukkende på de 15-29-årige mandlige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge med op til 5 års ophold i Danmark, så blev 2,7 pct. dømt for overtrædelse af straffeloven i 2018.

Generelt set er kriminaliteten i Danmark faldende, og den udvikling gør sig også gældende for de unge mænd uanset etnisk baggrund, og gabet mellem ikke-vestlige indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse er formindsket.

Asylansøgere, der begår kriminalitet, kan fængsles, udvises administrativt eller ved dom. Også for butikstyveri og andre forseelser som normalt ikke straffes med fængsel. De vil uanset en udvisning dog ikke blive udsendt før asylsagen er afgjort.

Personer med opholdstilladelse, herunder flygtninge, kan udvises af Danmark, hvis de begår kriminalitet. I så fald mister de deres opholdstilladelse. Hvis de på grund af risiko for forfølgelse ikke kan sendes tilbage til deres hjemland, kommer de på såkaldt tålt ophold i Danmark.