Hvem arbejder med flygtninge i Danmark?

Offentlige myndigheder, kommuner, private humanitære og faglige organisationer arbejder med modtagelse og integration af flygtninge.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har det overordnede ansvar for integrationsindsatsen og koordinerer lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet. Forsørgelseshjælp og beskæftigelsesindsatsen hører efter den 5-årige introduktionsperiode under Beskæftigelsesministeriet, mens de øvrige økonomiske ydelser som folkepension, SU, boligstøtte og børne- og ungeydelser hører til i andre ministerier.

Spørgsmål om asyl, familiesammenføring, permanent opholdstilladelse, statsborgerskab, integration, danskundervisning m.v. hører derfor under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om asyl, visum, pas, familiesammenføring og permanent opholdstilladelse. De behandler også sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser. Styrelsen varetager også andre opgaver f.eks. organisering af indkvartering til asylansøgere, boligplacering i kommunerne og udarbejdelse af statistik på udlændingeområdet. Flygtningenævnet er en klageinstans med ansvar for behandling af asylsager efter afslag i Udlændingestyrelsen. Udlændingenævnet er en klageinstans med ansvar for behandling af sager vedr. familiesammenføring, permanent ophold og andre opholdssager.

Når en flygtning har fået asyl, overgår ansvaret for flygtningene til kommunerne. Kommunerne kan aftale indbyrdes kvoter for, hvordan nye flygtninge skal fordeles i deres region. Hvis de ikke kan blive enige, fastsætter Udlændingestyrelsen regions- og kommunekvoter for, hvor mange flygtninge den enkelte region og kommune skal modtage afhængigt af landstallet for det pågældende år, og hvor mange ikke-vestlige indvandrere, der allerede bor i kommunen.

Kommunerne skal tilbyde et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Programmet varer som udgangspunkt i et år og kan forlænges op til fem år. Programmets hovedmål er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Hovedindholdet i programmet er danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud som vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Det tilrettelægges med henblik på at opnå ordinær beskæftigelse inden for et år – opnås det ikke, så skal programmet forlænges i op til fem år. Øvrige grupper omfattet af integrationsloven får tilbudt et introduktionsprogram eller et introduktionsforløb.

Der findes flere typer asylcentre i Danmark: et modtagelsescenter, opholdscentre, et hjemrejsecenter og udrejsecentre. Røde Kors og enkelte kommuner driver modtagelses- og opholdscentre, hvor asylansøgerne bor, når de kommer til Danmark. Centrene ligger spredt i Danmark. Kriminalforsorgen driver de to udrejsecentre, Kærshovedgård og Sjælsmark, og Røde Kors driver hjemrejsecentret Avnstrup.

DRC Dansk Flygtningehjælp rådgiver asylansøgere i alle faser af asylproceduren – også efter endeligt afslag på asyl. Organisationen deltager også i asylproceduren og rådgiver blandt andet flygtninge, der har fået inddraget deres opholdstilladelse, og flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet med repatrieringsstøtte. DRC Dansk Flygtningehjælp støtter også flygtninge, når de har fået asyl. Med frivilligt lokalt integrationsarbejde og med integrationsydelser inden for både familier, beskæftigelse, udvikling og vidensformidling til landets kommuner.