Hvad betyder en midlertidig opholdstilladelse?

Når flygtninge får asyl, er deres opholdstilladelse altid midlertidig, dvs. tidsbegrænset til at starte med. Den midlertidige opholdstilladelse skal forlænges hvert eller hvert andet år indtil man opfylder betingelserne for permanent ophold efter tidligst 8 års lovligt ophold i Danmark.

En midlertidig opholdstilladelse betyder, at en flygtning kan miste opholdstilladelsen og blive sendt tilbage til hjemlandet, hvis årsagen til opholdet i Danmark ændrer sig. For eksempel hvis en flygtning ikke længere har behov for beskyttelse, fordi forholdene i hjemlandet har ændret sig, så kan opholdstilladelsen inddrages eller nægtes forlænget. Familiesammenførte ægtefæller eller samlevere kan også miste opholdstilladelsen, hvis ægteskabet eller samlivet opløses, eller hvis ægtefællen eller samleveren dør eller mister sin opholdstilladelse, fordi de danske myndigheder vurderer, at vedkommende ikke længere er i risiko i hjemlandet. Der gælder særlige muligheder for at bevare opholdstilladelsen, hvis man har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast eller hvis ens ægtefælle eller samlever er død.

En opholdstilladelse kan inddrages eller nægtes forlænget af flere grunde for eksempel, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke var rigtigt, ved svig eller hvis en flygtning rejser på ferie eller andet kortvarigt ophold i sit hjemland. Her vil Udlændingestyrelsen undersøge om der ikke længere er behov for beskyttelse i Danmark, og om opholdstilladelse skal inddrages eller nægtes forlænget.

Pr. 1. marts 2019 trådte en ny lov i kraft, som blandt andet medfører, at alle opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er givet med henblik på midlertidigt ophold. Det betyder også, at myndighederne har større fokus på ikke at forlænge eller at inddrage opholdstilladelsen, hvis den enkelte flygtning ikke længere har behov for beskyttelse. Det vil sige, myndighederne vurderer, om den enkelte flygtning ikke længere er i fare i sit hjemland. Den nye lov ændrer ikke på, hvornår man har mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab (se spørgsmål 20 og 21).

Udlændingemyndighedernes vurdering af om en opholdstilladelse skal forlænges, inddrages eller nægtes forlænget vil altid tage udgangspunkt i en vurdering af den enkeltes situation. Der er forskel på, hvor svært det er at inddrage eller nægte forlængelse af en opholdstilladelse alt efter, hvilken type opholdstilladelse man har (se spørgsmål 1). Myndighederne vil med den nye lovgivning i mindre grad end tidligere være forpligtede til at tage hensyn til den enkelte flygtninges tilknytning til Danmark.

Hver enkelte sag om inddragelse eller nægtelse af forlængelse skal fortsat afgøres i forhold til Danmarks internationale forpligtelser dvs. de konventioner vi har underskrevet. Det betyder, at danskkundskaber, arbejde, uddannelse, frivilligt arbejde, helbred, familie og anden tilknytning til Danmark fortsat spiller en rolle for muligheden for at blive i Danmark. I 2020 fik 152 flygtninge inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse og 93 familiesammenførte til flygtninge. Udlændingestyrelsens afgørelse i sager vedrørende flygtninge påklages automatisk til Flygtningenævnet og sager vedrørende familiesammenførte til flygtninge kan påklages til Udlændingenævnet.

Efter fire års opholdstilladelse og fast bopæl i Danmark kan flygtninge stemme og opstille til kommunale og regionale valg – også selv om opholdstilladelsen er midlertidig. Stemmeret til folketingsvalg kræver derimod dansk statsborgerskab.

En flygtning, som begår kriminalitet, kan udvises. Jo længere tid en flygtning har boet i Danmark, jo grovere kriminalitet og højere straf skal der til for at blive udvist. Hvis en udvist risikerer forfølgelse i hjemlandet, bliver personen boende i Danmark på såkaldt tålt ophold. Det vil sige, at opholdstilladelsen bliver inddraget, og personen mister de fleste rettigheder. I de senere år er der flere gange sket en skærpelse af reglerne for udvisning ved kriminalitet, og flere personer er blevet udvist.