Kan flygtninge blive boende i Danmark?

Efter mindst otte års lovligt ophold i Danmark kan flygtninge og andre udlændinge søge om permanent opholdstilladelse, dvs. tidsubegrænset ophold. I særlige tilfælde efter fire år.

For at få permanent opholdstilladelse skal flygtninge, på lige vilkår med andre, opfylde en række krav. Der har tidligere eksisteret en særregel, der gjorde, at flygtninge i visse tilfælde kunne undtages for en række af de krav, der normalt stilles ved ansøgning om permanent opholdstilladelse. Denne særregel er ophævet, men f.eks. personer med handicap eller svært traumatiserede flygtninge kan søge om dispensation fra de almindelige krav.

Flygtninge kan derudover kun få permanent opholdstilladelse, hvis de fortsat risikerer forfølgelse i hjemlandet i forhold til de gældende regler for tildeling af asyl dvs. de skal opfylde betingelserne for deres nuværende midlertidige opholdstilladelse.

For at få permanent opholdstilladelse i Danmark skal man opfylde en række andre krav, man skal blandt andet have bestået prøven på Danskuddannelse 2, tilsvarende eller på højere niveau. Der er også krav om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3½ år ud af de seneste 4 år, og man må ikke have modtaget blandt andet selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp de seneste 4 år. Folke- og førtidspensionister er undtaget fra kravet om ordinær beskæftigelse.

I 2020 fik i alt 3.304 personer permanent opholdstilladelse, heraf 331 på baggrund af asyl, 1.684 fik på baggrund af familiesammenføring og 1.289 fik på baggrund af erhverv, studie m.v. De største grupper fordelt på nationaliteter var Tyrkiet (297), Ukraine (193), Pakistan (160), Indien (158), Kina (140), Iran (137), Irak (103) og Thailand (103). Derudover har udlændinge med opholdstilladelse efter EU-reglerne også søgt og fået permanent opholdstilladelse i 2020.

Flygtninge og familiemedlemmer til flygtninge, der har fået permanent opholdstilladelse, kan ikke få inddraget deres opholdstilladelse og blive tvunget tilbage til hjemlandet, selvom risikoen for forfølgelse ikke er til stede mere. Opholdstilladelsen kan dog inddrages inden for de første ti år, selvom den er blevet permanent, hvis flygtninge rejser på ferie i hjemlandet, og myndighederne vurderer, at risikoen for forfølgelse ikke er der mere.