Hvorfor hjælper vi ikke i nærområderne i stedet for her?

Det gør vi også. Omkring 73 pct. af verdens flygtninge er i nærområderne – enten i eget land eller et land i deres egen region. Danmark tager på forskellig vis del i det internationale arbejde i flygtningenes nærområder. Men da ikke alle flygtninge kan beskyttes nær hjemlandet, og nærområderne ofte er fattige lande, som kan have svært ved at håndtere store flygtningegrupper, er det muligt at få asyl i andre lande. Også i Danmark.

Danmark støtter FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, som står for en væsentlig del af det internationale flygtningearbejde. UNHCR’s opgave er at sikre flygtninge beskyttelse og koordinere hjælpeprogrammer for flygtninge og forsøge at finde varige løsninger på deres flugtsituation – blandt andet gennem hjælp til hjemvenden og genopbygning. FN’s arbejde finansieres af bidrag fra medlemslandene. De vestlige lande bidrager mest. I absolutte tal er USA den største bidragyder. Sættes landenes bidrag i forhold til landenes bruttonationalindkomst (BNI), er Danmark, Norge og Sverige blandt de største bidragsydere. Også andre FN-organisationer hjælper flygtninge i nærområderne for eksempel FN´s Verdensfødevareprogram (WFP), der yder fødevarebistand til verdens største sultkriser.

Danmarks udviklingssamarbejde og støtte under betegnelsen Danida går også til arbejde, der skal forebygge flygtningesituationer rundt i verden. Det sker blandt andet ved hjælp af udviklingsbistand, ved at bekæmpe fattigdom, fremme bæredygtig vækst og stabilitet, sikre lige rettigheder og muligheder i udviklingslandene samt fremme respekten for menneskerettighederne og styrke lokale menneskerettighedsorganisationer. Det er alle områder, som bidrager til at forebygge de grundlæggende årsager til flugt og migration.

DRC Dansk Flygtningehjælp er en af verdens største humanitære organisationer og arbejder i 40 lande i verdens konfliktzoner på fire kontinenter.

Organisationen uddeler akut nødhjælp til flygtninge, internt fordrevne og hjemvendte, etablerer og driver flygtningelejr, fjerner miner og ueksploderet ammunition, genopbygger skoler, klinikker, vandforsyning og veje. Derudover støtter organisationen uddannelse, iværksætteri og andre aktiviteter, så flygtninge kan forsørge sig selv. Ved flygtningekatastrofer er indsatsen koncentreret om hjælp til flygtninge så tæt på hjemlandet som muligt. DRC Dansk Flygtningehjælps internationale aktiviteter har som mål at beskytte flygtninge og interne fordrevne samt fremme langsigtede løsninger på problemer. Det internationale arbejde er DRC Dansk Flygtningehjælps største indsatsområde.