Hvor i Danmark bor flygtninge?

Når flygtninge har fået asyl, afgør Udlændingestyrelsen, hvilken kommune de skal bo i under den 5-årige introduktionsperiode, hvor kommunen har integrationsansvaret og tilbyder nyankomne et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Formålet er en mere ligelig fordeling af flygtninge i landets kommuner. I 2019 blev i alt 773 flygtninge boligplaceret i landets forskellige kommuner.

• Kommunen har siden den 1. marts 2019 kun været forpligtet til at anvise en midlertidig bolig til nyankomne flygtninge, men de kan fortsat vælge at anvise en permanent bolig, når det er muligt. Flygtninge kan almindeligvis ikke flytte til en anden kommune under introduktionsperioden, hvor kommunen har integrationsansvaret – medmindre de flytter, fordi de har fået ordinært arbejde eller på grund af særlige personlige forhold. Hvis flygtninge flytter uden godkendelse af tilflytningskommunen, kan de miste retten til beskæftigelsestilbud, og kommunen kan nedsætte eller stoppe udbetaling af økonomisk hjælp. Pr. 1. januar 2020 var antallet af 18-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet med under 5 års ophold i Danmark i alt 19.733 personer.

• I 2019 boede der i alt 793.601 indvandrere og efterkommere i Danmark, heraf 506.570 med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til 13,9 pct. af befolkningen.

• Samlet set bor der flest flygtninge, indvandrere og efterkommere i og omkring København og de andre større byer – cirka en tredjedel bor i Københavns, Aarhus og Odense Kommune. Pr. 1. januar 2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 25 pct. af befolkningen i Københavns Kommune, 17 pct. i Aarhus Kommune og 17 pct. i Odense Kommune.

• Pr. 1. januar 2018 boede omkring 50 pct. af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i almennyttige boliger og omkring 25 pct. i enfamiliehus som f.eks. parcelhuse. Blandt personer med dansk oprindelse bor ca. 65 pct. i enfamilieshuse og 14 pct. i almennyttige boliger.

Transport- og Boligministeriet kommer hvert år med en liste over såkaldte udsatte boligområder. I 2018 boede 10,4 pct. af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i udsatte boligområder, mens 89,6 pct. boede udenfor de udsatte boligområder.