Hvad er asyl?

At få asyl i Danmark betyder, at man får opholdstilladelse som flygtning og dermed er beskyttet mod at blive sendt tilbage til sit hjemland. Man kan få asyl, hvis man i sit hjemland er i risiko for forfølgelse, tortur eller anden umenneskelig behandling.

Forpligtelsen til ikke at sende en person tilbage til et hjemland, hvor han/hun er i risiko for forfølgelse, tortur eller anden umenneskelig behandling, følger af FN’s Flygtningekonventionen, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, som Danmark har tiltrådt og indarbejdet i udlændingeloven.

Ud over de specifikke forpligtelser i disse konventioner er alle stater bundet af forbuddet mod refoulement, hvilket betyder, at en stat, uanset om den har tiltrådt de nævnte konventioner eller ej, ikke må udsende en person til et land, hvor hun eller han risikerer forfølgelse, tortur eller anden umenneskelig behandling.

Inden man kan blive anerkendt som flygtning, skal man søge asyl hos de danske udlændingemyndigheder. Man kan kun få en opholdstilladelse som flygtning, hvis man opfylder nogle bestemte betingelser, som bygger på FN’s Flygtningekonventionens definition og fremgår af udlændingelovens § 7. 

Når man søger asyl, bliver man registreret som asylansøger hos Udlændingestyrelsen. Det Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, som vurderer, hvorvidt man som asylansøger har ret til flygtningestatus eller ej.

Hvis man som asylansøger har særlige behov, skal myndighederne tage hensyn til ens situation under behandlingen af asylsagen. Det gælder fx for børn, som kommer til Danmark alene og søger asyl, såkaldte uledsagede mindreårige asylansøgere.