Rådgivningstilbud

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland, kan du komme til en individuel, personlig samtale med en rådgiver fra DRC Dansk Flygtningehjælp. Formålet er at give dig det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning på.

Repatrieringslovens formål

Repatrieringslovens formål er todelt: 1) at give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og 2) at støtte udlændinges repatriering (Repatrieringslovens § 1).

Repatriering forstås i denne lov som "udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl" (Repatrieringslovens § 2).

Et hjemland er det land, hvor en person er født, eller hvortil den pågældende har statsborgerskabsmæssig tilknytning. Der er tale om et tidligere opholdsland, hvis pågældende person forud for indrejsen i Danmark, har haft lovligt ophold i det tidligere opholdsland i minimum tre år. Derudover er det en betingelse for at få repatrieringshjælp til et tidligere opholdsland, at pågældende person, kan få en opholdstilladelse der er gyldig i minimum to år med mulighed for forlængelse.

Du kan læse om repatrieringsloven her.

Hvem er omfattet af repatrieringsloven? 

  • Flygtninge m.v.
  • Udlændinge der frivilligt vælger at repatriere til et land hvor sikkerhedssituationen er af en sådan karakter, at der aktuelt er mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Udlændingen skal have haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 1 år for at være omfattet af repatrieringsloven.
  • Uledsaget mindreårige under 18 år hvis opholdstilladelse ikke kan forlængelse efter det fyldte 18. år, kan få repatrieringshjælp frem til pågældende fylder 18 år.
  • Familiesammenførte til flygtninge m.v.
  • Andre familiesammenførte udlændinge – som fx ægtefællesammenførte til danske statsborgere eller familiesammenførte til indvandrere – der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst fem år.
  • Udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse.
  • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab. Personer der er statsborgere i de nordiske lande, et land som er tilsluttet Den Europæiske Union (EU) eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØS) er ikke omfattet af repatrieringsloven. 
  • Udlændinge er omfattet af repatrieringsordningen, hvis deres opholdstilladelse er nægtet forlænget eller inddraget.
  • Udlændinge med opholdstilladelse på andet grundlag kan ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven.

For uddybning af hvilke opholdstilladelser, der dækkes af de enkelte betegnelser i personkredsen, henvises til ministeriets Vejledning om repatrieringsloven.

Hvordan kommer jeg til en samtale?

Hvis du ønsker at komme til en samtale med en rådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp, skal du udfylde et oplysningsskema. Du finder flere informationer om udfyldelse af oplysningsskemaer længere nede på denne side. 

Når vi har modtaget dine oplysninger og undersøgt dine rettigheder, invitere vi dig til en samtale hos DRC Dansk Flygtningehjælp i København. Samtalen kan også foregå over telefonen, hvis du bor langt væk. Der kan i nogle tilfælde gå op til 3 uger, før du hører fra os. Dette skyldes blandt andet, at vi skal indhente oplysninger hos myndighederne om dit opholdsgrundlag i Danmark, for at kunne give dig den korrekte rådgivning.

I samtalen taler vi bl.a.om:

• Dine muligheder for at få økonomisk støtte, pension el. lign.
• Dine og evt. din families fremtidsplaner i hjemlandet
• Konsekvenserne for din opholdstilladelse i Danmark mv.

Vi sørger for en tolk til samtalen, hvis du ønsker det.

Efter samtalen

At komme til en samtale i DRC Dansk Flygtningehjælp betyder ikke, at du skal vende hjem. Du kan efter samtalen frit vælge, om du ønsker at blive i Danmark, om du har brug for mere tid til at træffe en beslutning, eller om du ønsker at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Hvis du efter samtalen ønsker at vende hjem, informerer vi din kommune om rådgivningen, og om de muligheder, kommunen har, for at støtte dig i forbindelse med hjemrejsen. Kommunen behandler herefter din ansøgning og vurderer ud fra din aktuelle økonomiske situation, om du er berettiget til støtte.

Hvor lang tid tager det?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, fra man beslutter sig for at vende hjem, til den endelige udrejse fra Danmark finder sted. Det kan i mange tilfælde være en fordel, at det ’tager tid’ at vende hjem. Der er tale om en meget stor beslutning, når man endeligt opgiver sine rettigheder i Danmark – ikke mindst for de indvandrere, som ikke har fortrydelsesret.

Som udgangspunkt kan du regne med at det tager op til 3 måneder for kommunen at behandle din ansøgning om økonomisk støtte til at vende hjem. Sagsbehandlingstiden afhænger dog altid af forhold i den enkelte sag, og kan være både kortere og længere. Dertil kommer tiden fra du beder om en rådgivningssamtale hos Dansk Flygtningehjælp, til samtalen finder sted – normalt ca. 3 uger.

Rådgivning på forskellige sprog

Hvis du ikke føler dig sikker på dansk, vil DRC Dansk Flygtningehjælp sørge for at der er en tolk til samtalen.

DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivere tilbyder rådgivning på en række forskellige sprog. Find vores telefontider her.

Kontakt til DRC Dansk Flygtningehjælp - udfyldelse af oplysningsskema

Hvis du ønsker en individuel rådgivning om at vende hjem, skal du indsende et oplysningsskema. Der findes to typer oplysningsskemaer - et oplysningsskema for general rådgivning og et oplysningsskema for inddragelsessager.

Der er kontaktformular for begge oplysningsskemaer, hvilket muliggør at du kan udfylde skemaerne direkte fra vores hjemmeside og sende det til os elektronisk. Men du har også mulighed for at downloade oplysningsskemaet, udfylde, printe og sende skemaet til os med post eller indscan og sende det til [email protected]. Skemaerne finder du nederst på denne side. 

Inden du udfylder oplysningsskemaet, bør du læse og forstå de vilkår og rettigheder der er beskrevet i dokumentet Vejledning til udfyldelse af oplysningsskema som findes nederst på denne side.

Kontaktformular - Oplysningsskema for generel rådgivning

Åbn kontaktformular oplysningsskema general.

Kontaktformular - Oplysningsskema inddragelsessager

Åbn kontaktformular oplysningsskema inddragelsessager.

Er din opholdstilladelse blevet inddraget eller nægtet forlænget?

Har du fået brev fra udlændingestyrelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af din opholdstilladelse?

Der er mulighed for at klage over Udlændingestyrelsen afgørelse. Klagefristen vil fremgå af brevet fra Udlændingestyrelsen.

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland, kan du søge om repatrieringshjælp. Det er meget vigtigt, at du søger om støtte til at vende hjem inden din udrejsefrist udløber. Du kan få rådgivning om frivillig tilbagevenden, hvis din opholdstilladelse bliver inddraget ved at udfylde oplysningsskemaet som hedder Oplysningsskema Inddragelsessager. Skemaet finder du nederst på denne side. 

Du kan også udfylde kontaktformularen direkte fra vores hjemmeside og sende det til os elektronisk: Åbn kontaktformular oplysningsskema inddragelsessager.

Anonym telefonrådgivning

DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder også anonym telefonisk rådgivning til flygtninge, indvandrere og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab om tilbagevenden til hjemlandet/det tidligere opholdsland. Denne rådgivning er ikke omfattende, og kan ikke erstatte, den individuelle, personlige samtale.

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os og spørge om alt, der har relation til dine overvejelser om at rejse tilbage til hjemlandet/det tidligere opholdsland, og du kan – også over telefonen – få generel rådgivning om støttemuligheder mv.

Oplysningsskema og vejledning til oplysningsskema

Kontakt

Repatrieringsrådgivning

DRCs asylafdeling

+45 3373 5000 [email protected]